Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Наукові школи

Напрями наукової діяльності
Наукові дослідження
Наукові семінари
Наукові публікації
Наукові видання
Конференції
Аспірантам та докторантам

Наукові школи

 

Здійснення успішної наукової та інноваційної діяльності НН ІАТЕ ґрунтується на 5 наукових школах інституту:

 

Теплообмін, гідродинаміка та надійність енергетичного обладнання –д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Об’єкт дослідження –тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в енергетичному обладнанні та їх вплив на експлуатаційну надійність. Нові типи інтенсифікованих теплообмінних поверхонь, методики їх теплового та гідравлічного розрахунків, системи охолодження та термостабілізації електронної апаратури, системи енергозбереження, наносупутникові технології.

Heat Transfer, Hydrodynamics and Reliability of Power Equipment – Doctor of Technical Sciences, Professor PysmennyiYe.M.

The object of research – heat and mass transfer and hydrodynamic processes in power equipment and their impact on operational reliability. New types of intensified heat exchange surfaces, methods of their thermal and hydraulic calculations, cooling systems and thermal stabilization of electronic equipment, energy saving systems, nanosatellite technologies.


Управління ефективністю процесів горіння та ресурсом обладнання теплової та альтернативної енергетики д.т.н., проф. Черноусенко О.Ю. 

Об'єкт дослідження – стабілізація полум’я, температурного стану факелу і продуктів згоряння, вихід оксидів азоту при зміні схеми горіння і конструктивних змінах пальників. Оцінка та управління ресурсом енергетичного обладнання з аналізом експлуатаційних параметрів (напрацювання, кількість пусків, оптимізація числа пусків з різних теплових станів).

Management of the Combustion Processes Rfficiency and the Resource of Thermal and Alternative Energy Equipment – Doctor of Technical Sciences, Professor Chernousenko O.Yu.

The object of research is the stabilization of the flame, the temperature state of the flame and combustion products, the yield of nitrogen oxides when changing the combustion scheme and structural changes of burners. Assessment and management of power equipment life with analysis of operational parameters (operating time, several starts, optimization of the several starts from different thermal states).


Термодистиляції та інтенсифікації тепломасообмінних процесів –  д.т.н., проф. Ріферт В.Г.

Об'єкт дослідження – теплообмін при конденсації пари та випаровуванні термочутливих рідин на гладких, профільованих та обертових поверхнях. Розробка технологій відцентрової дистиляції для виробництва чистої води в системах життєзабезпечення космічних кораблів, в безводних районах, на підводному флоті.

Thermodistillations and Intensifications of Heat and Mass Transfer Processes – Doctor of Technical Sciences, Professor Rifert V.G.

The object of research – heat transfer in course of steam condensation and evaporation of thermosensitive liquids on smooth, profiled and rotatable surfaces. Development of centrifugal distillation technologies for the production of pure water in the life support systems of spacecraft, in waterless areas, and in the submarine fleet.


Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів та систем - д.т.н., проф. Дешко В.І.

Об'єкт дослідження –системний енергетичний та ексергетичний аналіз та динамічне моделювання енергетичних показників та умов комфортності будівель в складі енергетичних систем. Перетворення енергії та термодинамічні властивості гетерогенних ліофобних систем, в тому числі при дисипаціїенергії. Інжинірингові дослідження та послуги енергетичного менеджменту.

ModelingandAnalysis of Heat-Technology Processes and Systems – Doctor of Technical Sciences, Professor Deshko V.I.

The object of research – system energy and exergy analysis and dynamic modeling of energy performance and comfort conditions of buildings as part of energy systems. Energy transformation and thermodynamic properties of heterogeneous lyophobic systems, including energy dissipation. Engineering research and energy management services.


Комп'ютерний моніторинг процесів і систем  – д.т.н., проф. Сліпченко В.Г.

Об'єкт дослідження – методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій моніторингу екологічного, енергетичного, економічного та соціального стану регіонів для підвищення рівня життя та біологічного віку населення.

Computer Monitoring of Processes and Systems – Doctor of Technical Sciences, Professor Slipchenko V.G.

The object of research – methods and means of computer information technologies for monitoring the ecological, energy, economic and social status of regions to improve living standards and biological age of the population.

Переглядів: 1 035