Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Спеціальності

День відкритих дверей
Підготовчі курси
Вступ на 1 курс
Вступ до магістратури
Вступ до аспірантури та докторантури

Спеціальності

Спеціальність 143 «Атомна енергетика»
Освітня програма 

(бакалаври, магістри та PhD, денна та заочна форма навчання)
«Атомні електричні станції»

Навчання за освітньою програмою орієнтоване на найбільш важливу і перспективну сферу енергетичної галузі – атомну енергетику. Студенти отримують ґрунтовну фізико-математичну, комп’ютерну та інженерну підготовку, знання з іноземних мов, уміння працювати з сучасними програмними кодами за денною формою навчання. Їх готують до експлуатації ядерних енергетичних установок, моделювання нейтронно-фізичних та теплогідравлічних процесів в устаткуванні АЕС, вирішувати проблеми надійності та безпеки об’єктів атомної енергетики. Студенти вивчають сучасні програмні продукти і мови програмування: AutoCAD, Inventor, MathCad, ANSYS-Fluent, SolidWorks та Python, C++. Практична підготовка здійснюється на підприємствах НАЕК «Енергоатом», а також на унікальному багатофункціональному тренажері ректора типу ВВЕР, який передано кафедрі Міністерством енергетики США.

Студенти спеціальності також мають можливість навчатися та проходити стажування в провідних організаціях енергетичної галузі США в рамках угоди про співпрацю з Аргонською національною лабораторією, студенти отримують додаткову стипендію за вказаною міжнародною програмою. Після закінчення навчання студенти працевлаштовуються на підприємствах та організаціях атомної енергетики України та провідних енергетичних компаніях світу: НАЕК «Енергоатом», Державна інспекція з ядерного регулювання, МАГАТЕ, VANO та ін. Випускники спеціальності мають виключне право отримати ліцензію на управління ядерною енергетичною установкою.

Освітня програма
(
магістри, денна та заочна форма навчання)
«Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів»

Навчання за освітньою програмою здійснюється в рамках спеціальності 143 Атомна енергетика за денною та заочною формами навчання в магістратурі. Навчання проводять викладачі, які пройшли стажування в Техаському університеті США, Сандійській національній лабораторії США та навчання на курсах МАГАТЕ. Практична підготовка проводитиметься на базі Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів ім. Дж. Кузмича Інституту ядерних досліджень НАН України та найсучасніших лабораторіях, укомплектованих та переданих кафедрі МАГАТЕ.

Майбутні фахівці за період підготовки отримають знання та практичні навички щодо основ фізичної ядерної безпеки; міжнародного та національного законодавства у сфері використання, обліку і контролю та фізичного захисту ядерних матеріалів; поводження з радіоактивними відходами та ін.

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»
Освітня програма

(бакалаври та магістри денна форма навчання, PhD денна та заочна форма навчання)
«Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем»


Майбутні фахівці вивчають процеси генерації теплоти та пари, основи конструювання та експлуатації енергетичного обладнання, сучасні ефективні екологічно чисті технології використання палива, комп’ютерні методи аналізу процесів та проектування. Особлива увага приділяється вивченню новітніх комп’ютерних програм і мов програмування: AutoCAD, Inventor, Mathcad, SolidWorks, ANSYS-Fluent, 3D Max.

Випускники кафедри за спеціальністю підготовлені до виконання робіт з проектування, експлуатації, виготовлення, монтажу, налагодження та ремонту енергетичного обладнання. Отримані фундаментальні знання і практичні навички дозволять випускникам працювати з ядерними енергетичними установками, енергетичними, промисловими і побутовими котлами, промисловими печами, паровими та газовими турбінами та ін.
Для поглиблення знань та здобуття практичних навичок студенти проходять виробничі практики на теплових та атомних електричних станціях, енергомашинобудівних підприємствах та наукових установах, де знайомляться з передовими інженерними розробками та науковими досягненнями.
Випускники працюють на інженерних та керівних посадах в енергетичних компаніях, ТЕС та АЕС, проектних та наукових організаціях, відомих фірмах-виробниках енергетичного обладнання: Vaillant, Viessmann, Buderus та ін. Діяльність фахівців пов’язана з впровадженням енергоефективних технологій, заміщенням природного газу та ін.

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Рівні освіти
бакалавр (денна/заочна), магістр (денна/заочна), доктор філософії (денна/заочна/вечірня)

Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці

Кафедра ІПЗЕ готує фахівців високого рівня з інженерії програмного забезпечення у таких сферах: розробка новітніх систем управління складними технічними та організаційними системами, зокрема, енергетичними; розвиток нових технологій при розробці та впровадженні інтелектуальних систем; розв’язання задач з підвищення ефективності будь-яких систем за допомогою технологій штучного інтелекту, машинного навчання, обробки великих даних, технологій інтернету речей, граничної та хмарної аналітики, розробки веб- та мобільних додатків. Студенти досліджують особливості технологій інтелектуального аналізу даних, використовують засоби підтримки паралельних обчислень та створюють адаптивні розподілені системи реального часу.

Приділяється увага як базовим дисциплінам з теорії та практики алгоритмізації та програмування, комп’ютерного моделювання складних систем, формування і використання баз даних та знань, розробки трансляторів, управління IT-проектами, так і більш специфічним, притаманним саме цьому напряму: паралельним обчисленням, хмарним технологіям, асинхронному програмуванню, методології DevOps, крос платформному програмуванню, проектуванню та розробці інтелектуальних програмних застосунків та їх тестуванню, дисциплінам з розробки програмного забезпечення мобільних пристроїв, Інтернету речей та веб-програмування.
Навчання на кафедрі передбачає вивчення таких мов програмування: C#, C++, Java, PHP, Javascript, Prolog, Lisp, Erlang, Python. Мови роботи зі структурованими даними: SQL, PL/SQL, ObjectScript. Системи керування базами даних: MS SQL Server, Oracle, MySQL, Cache, SQLight, MongoDB, IRIS, PostgreSQL.
Методи розроблення програмного забезпечення передбачають застосування штучного інтелекту, віртуальної та доповненої реальності, комп’ютерного зору, шаблонів проектування, архітектурних шаблонів MVC і MVP та інших сучасних архітектурних рішень і технологій.

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці (ІПЗЕ) створена в 2022 році шляхом поділу кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС), яка в свою чергу була створена у 1984 році в складі теплоенергетичного факультету на базі викладацького колективу загальноуніверситетської кафедри обчислювальної техніки в інженерних та економічних розрахунках та провідних наукових працівників наукової лабораторії «Автоматизованого проектування динамічних об’єктів та систем» з метою підвищення рівня використання комп'ютерних технологій студентами ТЕФ.

З 1986 року кафедра АПЕПС почала готувати спеціалістів за спеціальністю “Інформаційні технології проектування”, а в 1990 році був відкритий прийом на нову для України та єдину на той час в університеті спеціальність з інженерії програмування “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.
Навчальні плани та дисципліни постійно оновлюються відповідно до вимог ринку розробки програмного забезпечення. Особливістю кафедри є те, що до навчального процесу залучаються як провідні фахівці галузі, так і вчені закордонних вищих навчальних закладів. До викладацького складу кафедри входять 26 викладачів, з яких 8 докторів наук, 11 кандидатів наук.
Студенти приймають участь у програмах академічної мобільності в рамках програм Erasmus+ в навчальних закладах Іспанії, Італії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Франції, Хорватії, Чехії.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
(бакалаври, магістри та PhD,
денна та заочна форма навчання )
Освітня програма – Цифрові технології в енергетиці

Кафедра готує програмістів – фахівців у галузі розроблення програмного забезпечення. Навчальний план і кваліфікований педагогічний склад кафедри забезпечують здобуття студентами фундаментальних та прикладних навичок щодо широкого спектра професійних завдань із проектування, розроблення, тестування, розгортання й супроводу програмних систем різної архітектури та призначення.
Основні дисципліни професійної підготовки

 • Основи програмування та алгоритмічні мови (С, С++, Java, C#).
 • Об’єктно-орієнтоване програмування та шаблони проектування програмного забезпечення.
 • Організація баз даних, хмарні та GRID-технології.
 • Програмування систем штучного інтелекту.
 • Розподілені високопродуктивні обчислення
 • Аналітика надвеликих масивів даних.
 • Постреляційні бази даних.
 • Проектування Web-систем з розподіленими базами даних.
 • Кросплатформні технології розроблення розподілених систем.
 • Високонавантажені Web-системи.
 • 3D-моделювання та візуалізація.
 • Web-інтерфейси користувача та їх верстка
 • Засоби захисту інформації. Криптографія і шифрування


Навчання на кафедрі передбачає вивчення таких мов програмування: C#, C++, Java, PHP, Javascript, Prolog, Lisp, Erlang, Python. Мови роботи зі структурованими даними: SQL, PL/SQL, ObjectScript. Системи керування базами даних: MS SQL Server, Oracle, MySQL, Cache, SQLight, MongoDB, IRIS, PostgreSQL.
Методи розроблення програмного забезпечення передбачають застосування штучного інтелекту, віртуальної та доповненої реальності, комп’ютерного зору, шаблонів проектування, архітектурних шаблонів MVC і MVP та інших сучасних архітектурних рішень і технологій.
Середовища розроблення та проектування, що вивчаються: Microsoft Visual Studio, Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans, PowerDesigner, PhpStorm, Android Studio, MathLab, SolidWorks, AutoCad, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch. Засоби розроблення та технології: Android SDK, Node.js, ODBC, ADO.NET, JDBC, Native DB, WCF, GRID, OpenMP, MPI.
Особливістю кафедри є те, що навчальні дисципліни постійно оновлюються відповідно до вимог сучасних інформаційних технологій. Разом із провідними вченими на кафедрі працюють молоді талановиті фахівці в галузі комп’ютерних наук та програмної інженерії.

Кафедра автоматизації енергетичних процесів

Спеціальність 174 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та робототехника
Навчання магістрів та бакалаврів здійснюється за денною та заочною формами.
Освітня програма - 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем

Кафедра бере участь у підготовці PhD за спеціальністю 174 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Навчання за програмою PhD відбувається за денною, заочною та вечірньою формами навчання.

Освітня стратегія кафедри - створення автоматизованих систем управління та програмування кібер­фізичних систем. Поєднуючи класичні підходи автоматизації промислових процесів з сучасними задачами менеджменту операційних технологій виробництв, кафедра послідовно впроваджує і застосовує ідеї Четвертої Промислової Революції Industry 4.0.

Протягом всього навчання наші студенти вивчають такі групи дисциплін:

 • технології і мови програмування
 • математичні основи автоматизації
 • автоматизація процесів і виробництв
 • програмно-технічні засоби автоматизації
 • сучасні технології цифровізації підприємств


Спеціаліст з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій - це:

 • досвідчений аналітик, що розуміє технологічні процеси та вміє їх автоматизувати;
 • висококваліфікований інженер­програміст, який знає сучасні технології програмування, специфіку роботи систем «реального часу» та здатен створювати інноваційні програмно­технічні комплекси.
 • системний інтегратор, що втілює в життя ефективні способи автоматичного керування виробництвом та бізнес­процесами підприємств.


Кафедра послідовно розвиває науково-практичні напрямки, які логічно випливають з існуючих ресурсів й знань кафедри та інтегруються в Industry 4.0. Вони дають цілісне уявлення про технологічну основу сучасного цифрового виробництва, включаючи як засоби вирішення існуючих технологічних проблем так і розуміння проблем бізнесу, що можуть вирішуватися технологіями автоматичного керування:

 • Devices and Networks (апаратне забезпечення): розумні пристрої, зокрема сенсори, інтерфейси та протоколи передачі даних, сучасні ПЛК, апаратна та системна частина граничних пристроїв (edge devices), прототипування IIoT пристроїв, кібербезпека.
 • Industrial Frameworks (спеціалізоване програмне забезпечення та алгоритми): підходи та інструменти для програмування IIoT, перспективні пакети розробки та реалізації функцій керування (IIoT IDE, CAD/CAM, SCADA etc.), програмна інтеграція локальних пристроїв, програмні шлюзи та методи обробки даних, сучасні алгоритми керування технологічним обладнанням, кібербезпека.
 • Cloud Solutions (хмарні технології): ідеологія та принципи використання хмарних обчислень, хмарні сервіси для промислового використання, зокрема Machine learning, хмарні середовища розробки, промислові платформи автоматизації підприємства (e.g. GE Predix, Siemens Mindsphere), практичні рішення та use-cases для промисловості, кібербезпека.
 • Digital Twins (цифрові близнюки): принципи створення, складові частини та технології цифрових близнюків, розробка, моделювання та інтеграція в промислове середовище, предиктивна аналітика, сучасні методи та закони керування, кібербезпека;
 • Digital Factory (цифрове підприємство): роль та цінність IIoT для технологічного бізнесу, стандарти виробництва, автоматизація та інтеграція, MES/BPMS/ERP, ключові показники ефективності, бізнес-кейси та приклади застосування, генерація додаткової цінності для замовника, суть кібер-енергетичних систем, кібербезпека підприємства.

Незамінною складовою процесу навчання є практична підготовка студентів. Ця задача вирішується протягом всього періоду навчання за рахунок потужної лабораторної бази кафедри, яка представлена сучасним обладнанням від провідних світових виробників. Під час переддипломних практик, передбачених освітньою програмою, студенти мають можливість перевірити отримані теоретичні навички на провідних підприємствах України.

Спеціальність 144 – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
бакалаврів і магістрів за освітньою програмою:
Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій
магістрів за освітньою програмою:
Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем
докторів філософії PhD за освітньою програмою:
Теплоенергетика.

Кафедра готує теплоенергетиків для роботи на ТЕС і АЕС, промислових підприємств різних галузей економіки країни, муніципальних та комунальних підприємств і організацій, в монтажних, налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, енергетичних об'єднаннях, підрозділах Мінпаливенерго, проектних, науково-дослідних і навчальних інститутах України.
У навчальному процесі кафедри висококваліфіковані викладачі приділяють значну увагу використанню екологічно чистих і ефективних енергозберігаючих технологій виробництва електричної та теплової енергії, комп'ютерним, газотурбінним і парогазовим установкам, вивченню та впровадженню світового досвіду в області нових сучасних енерготехнологій, питань технічного переозброєння, реконструкції та модернізації енергетичних об'єктів.

Кафедра має міжнародні договори та контакти для підготовки фахівців за Програмами «Два диплома» із Варшавським Технологічним Університетом та Опольським Політехнічним Університетом (Польща); Євразійським національним університетом ім. Л.М. Гумільова, з Університетом  Ла Лагуна (Іспанія), Чжецзянським університетом науки і технологій (м. Ханчжоу, КНР), Корейським інститутом науки і технологій (м. Сеул).
Студенти кафедри мають можливість вчитися і стажуватися за програмою ERASMUS + в Німеччині, Польщі, Іспанії, Франції, а також брати участь в програмі другої освіти. На кафедрі також навчаються і студенти з інших країн, таких як КНР, Еквадор, Венесуела та ін. Випускники працюють в науково дослідних і проектних інститутах України, а також в країнах Європи, Азії, Америки.
Науковий напрямок роботи.
На кафедрі використовується сучасна навчально-лабораторна і стендова база, інноваційні комп'ютеризовані методи навчання, комп'ютерні лабораторії з вільним доступом в інтернет, навчально-науковий центр «КПІ – Bosch» з сучасним енергоефективним обладнанням (теплові насоси, сонячні колектори, теплогенератори контактного типу і на біомасі).

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

 • теоретичні та експериментальні дослідження процесів гідрогазодинаміки, тепломасопереносу в двофазних замкнутих термосифонах;
 • розробка та створення промислових теплопередачих апаратів і пристроїв на їх основі;
 • дослідження термічних технологій опріснення води та інтенсифікації тепломасообмінних процесів
 • розробка інноваційних екологічно чистих технологій спалювання газоподібних палив в камерах згоряння ГТУ, котлах, печах, контактних теплогенераторах;
 • розробка нових енергетичних систем типу «Водолій», теплогенеруючих апаратів контактного типу і на біопаливі і водні.
 • розробка, дослідження, впровадження в експлуатацію системи подачі висококонцентрованого вугільного пилу в енергетичних котлах;
 • розробка нових технологій і пальників для високоефективного екологічно чистого спалювання газоподібного палива зі зниженими викидами токсичних оксидів азоту в котлах, печах, камерах згоряння високотемпературних газотурбінних установках, підігрівачах повітря;
 • розробка технології та пальників для спалювання вторинних енергетичних ресурсів рослинного походження;
 • оцінка індивідуального ресурсу енергетичного обладнання та розробка засобів подовження терміну експлуатації.


Випускники кафедри можуть експлуатувати, модернізувати, проектувати найрізноманітніше енергетичне обладнання теплових і атомних електростанцій. Сучасні технології моделювання і дослідження складних теплоенергетичних процесів і систем, такі як SolidWorks, ANSYS, Compas, AutoCAD, MathCAD і інші, дозволяють студентам проводити складні і комплексні дослідження.

Випускники кафедри працюють на посадах головних інженерів, керівників департаментів та директорів з енергозабезпечення промислових і муніципальних підприємств, агропромислових фірм, керівників представництв відомих світових брендів Bosch, Viessmann, Siemens, Buderus, Wilo, Grundfos, Vaillant, General Electric, ИВИК ХОЛДИНГ–ГРУПП, ТОВ «ДТЕК Енерго», ПАТ «Київенерго», СВП «Київські теплові мережі», Науково-дослідні Інститути Національної академії наук України тощо. Вони працюють на теплових та атомних електростанціях, тепломережах комунальних підприємств, в монтажних та налагоджувальних організаціях, ремонтних підприємствах, проєктних інститутах, диспетчерських центрах, інститутах Академії наук України, Національній енергетичній компанії, приватних компаніях.

Випускники, що навчаються за спеціалізацією  «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій» та «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем», проектують та експлуатують складні енергетичні об’єкти – електричні станції, здійснюють експлуатацію та керування енергетичними установками, монтаж, ремонт та наладку енергетичного обладнання промислових підприємств.

Переглядів: 2 874