Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

ПОЛОЖЕННЯ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Це положення визначає функції та статус навчально-наукової лабораторії комп’ютерного моделювання в енергетиці навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – лабораторія).
  2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію лабораторії приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  3. У своїй діяльності лабораторія керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.
  4. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.
 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ
  1. Дослідження, розробка та впровадження інноваційних підходів і сучасних інформаційно-комунікаційних комп’ютерних технологій, у тому числі для організації та методичного забезпечення освітнього процесу в сфері енерго-інформаційних технологій, сприяння підвищенню якості підготовки фахівців з інформаційних технологій завдяки реалізації практичної й творчої складових змісту навчання.
  2. Залучення науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти до роботи в лабораторії за пріоритетними напрямами діяльності у сфері комп’ютерного моделювання, забезпечення їх індивідуальної роботи.
  3. Проведення наукових і експериментальних досліджень у напрямі комп’ютерного моделювання, а саме:
   • комп’ютерне моделювання фізичних полів та процесів з використанням сучасних інтелектуальних інформаційних технологій;
   • розгортання апаратно-програмного комплексу з комп’ютерного моделювання;
   • моделювання та оптимізація режимів роботи інфраструктури (енергетичної, транспортної тощо) на базі цифрових двійників з врахуванням потреб активного користувача та динамічної стійкості систем.
  4. Удосконалення в освітньому процесі методики проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, створення стендів та наочних зразків, впровадження технічних засобів навчання для забезпечення якісної підготовки фахівців.
  5. Здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду, поповненням електронної бібліотеки навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, тестами тощо.
  6. Організація позааудиторної, самостійної роботи студентів денної й заочної форм навчання, розвиток творчих дослідницьких здібностей здобувачів вищої освіти.
  7. Створення умов для формування основних складових компетентностей, що забезпечують успішність майбутньої професійної діяльності випускників.
  8. Дотримання вимог норм і правил охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, техніки безпеки тощо.
 3. ФУНКЦІЇ ЛАБОРАТОРІЇ
  1. здійснює заходи щодо проведення науково-технічної діяльності, спрямованої на забезпечення освітнього й науково-дослідного процесів у сфері комп’ютерного моделювання за використанням сучасних інтелектуальних інформаційних технологій;
  2. впроваджує вільно розповсюджувані системи моделювання або їх демоверсії;
  3. формує пропозиції щодо придбання й підтримує в належному технічному стані прилади, обладнання та матеріали лабораторії;
  4. проводить фундаментальні й прикладні наукові дослідження з розробки систем у сфері комп’ютерного моделювання;
  5. оприлюднює результати наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях і офіційних сайтах;
  6. здійснює підготовку монографій, підручників, навчальних посібників та інших наукових матеріалів;
  7. співпрацює з підприємствами, установами й організаціями, що провадять діяльність у сфері комп’ютерного моделювання та моніторингу довкілля;
  8. провадить міжнародну діяльність, спрямовану на взаємодію з іноземними закладами освіти, науково-дослідними установами і юридичними особами, що зацікавлені в спільній діяльності у сфері комп’ютерного моделювання та моніторингу довкілля.
 4. СТРУКТУРА Й ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЛАБОРАТОРІЄЮ
  1. Лабораторія входить до структури навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики (далі – навчально-науковий інститут).
  2. Керівництво лабораторією здійснює завідувач лабораторії.
  3. Завідувач лабораторії підпорядкований директору навчально-наукового інституту і діє на підставі цього положення й посадової інструкції, у яких визначаються його повноваження.
  4. На період тимчасової відсутності завідувача лабораторії його повноваження виконує особа, призначена в установленому порядку.
  5. Проєкт штатного розпису визначається завідувачем лабораторії відповідно до обсягів, характеру й складності функцій, покладених на лабораторію, і погоджується з директором навчально-наукового інституту й департаментом економіки та фінансів.
 5. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАВІДУВАЧА ЛАБОРАТОРІЇ
  1. Здійснює керівництво лабораторією й звітує перед керівництвом КПІ ім. Ігоря Сікорського про виконання покладених на лабораторію завдань.
  2. Розподіляє посадові функціональні обов’язки працівників, складає й затверджує посадові інструкції працівників лабораторії. Завдання, функції, права й обов’язки працівників лабораторії визначаються чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського та Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, цим положенням і посадовими інструкціями.
  3. Здійснює контроль за роботою працівників лабораторії.
  4. Забезпечує:
   1. створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;
   2. дотримання положень законодавства щодо додержання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;
   3. додержання вимог чинного законодавства, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського й умов Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського;
   4. своєчасне ознайомлення працівників лабораторії з їх посадовими інструкціями, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського, Колективним договором КПІ ім. Ігоря Сікорського, Антикорупційною програмою КПІ ім. Ігоря Сікорського, Кодексом честі КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим положенням;
   5. захист інформації відповідно до законодавства;
   6. перепідготовку й підвищення кваліфікації працівників лабораторії;
   7. дотримання трудової й фінансової дисципліни.
  5. Вживає заходів для дотримання Антикорупційної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, запобігання конфлікту інтересів і корупційних правопорушень.
  6. Надає пропозиції керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо вдосконалення управління й роботи лабораторії.
  7. Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади й звільнення з посад працівників лабораторії, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.
  8. Відповідно до основних завдань лабораторії інформує керівництво КПІ ім. Ігоря Сікорського про виявлені порушення законодавства України.
  9. Візує й підписує документи в межах своїх повноважень.
  10. Спільно з юридичним управлінням бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію.
  11. Завідувач лабораторії має право:
   1. одержувати від структурних підрозділів інформацію й документи, необхідні для здійснення діяльності лабораторії;
   2. ініціювати й проводити наради з питань діяльності лабораторії, брати участь в обговоренні та підготовці рішень щодо основних завдань лабораторії;
   3. вносити пропозиції з питань удосконалення роботи лабораторії, розробки нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з інших питань, які належать до компетенції лабораторії.
  12. Несе персональну відповідальність за:
   1. організацію й виконання завдань і функцій, покладених на лабораторію;
   2. достовірність надання звітності за результатами діяльності лабораторії й виконання затверджених планів роботи;
   3. контроль за цільовим використанням коштів лабораторії.
  13. Здійснює іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених нормативними й розпорядчими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. Усі працівники лабораторії відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій і поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог нормативних актів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
  1. Лабораторія у своїй діяльності взаємодіє з:
   1. департаментом економіки та фінансів – щодо фінансових питань діяльності лабораторії;
   2. юридичним управлінням – щодо питань правового характеру;
   3. відділом кадрів – щодо кадрового забезпечення діяльності лабораторії.
  2. Лабораторія у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання й отримання інформації, документації, проєктів документів, висновків тощо для виконання своїх завдань і функцій.
  3. Конкретні повноваження й порядок здійснення взаємозв’язків між працівниками лабораторії з іншими підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського встановлюється їх посадовими інструкціями.
 8. ФІНАНСУВАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ
  1. Джерелами фінансування діяльності лабораторії є загальний і спеціальний фонди Державного бюджету України.
  2. Штатний розпис лабораторії затверджується в установленому порядку й погоджується з департаментом економіки та фінансів.
Переглядів: 117