Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Вступ до магістратури

День відкритих дверей
Підготовчі курси
Спеціальності
Вступ на 1 курс
Вступ до аспірантури та докторантури

Вступ до магістратури

Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовленням, а з цього року і на контрактну форму, тобі потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення, та для вступу на спеціальності 12 галузі (121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки) потрібно скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Для складання ЄВІ та ЄФВВ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його. Для спеціальностей 142,143,144,174 окрім ЄВІ потрібно здати фаховий іспит на відповідних кафедрах, реєстрація на який починається з 01.07.2024.

Для вступу на спеціальності за державним замовленням потрібно скласти ЄВІ, фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист. Для вступу на спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки за кошти фізичних та / або юридичних осіб потрібно скласти ЄВІ, фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист. Для вступу на спеціальності 143 Атомна енергетика, 144 Теплоенергетика за кошти фізичних та/або юридичних осіб потрібно скласти фахове вступне випробування та подати до розгляду мотиваційний лист. Для вступу на всі інші спеціальності, які входять до Додатка 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб – подати до розгляду мотиваційний лист. Програми фахових вступних випробувань оприлюднені на даному сайті навчально-наукового інституту.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Що це таке? Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 15. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись для складання фахового вступного випробування. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 31 липня до 21 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Програми комплексних фахових випробувань на здобуття освітнього ступеня магістра за освітніми програмами підготовки магістра 2024 рік


Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (НН ІАТЕ) здійснює набір в магістратуру за наступними спеціальностями і освітніми програмами:

Перелік освітніх програм, за якими планується прийом здобувачів вищої освіти рівня магістр у 2024 році:

Код і назва спеціальності

Назва освітньої програми (українською/англійською)

Рівень вищої освіти

Тип ОП

Структурний підрозділ, що відповідає за підготовку здобувачів (станом на 01.07.2023 року)

Форма здобуття освіти

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці/Software Engineering of Intelligent Cyber-Physical Systems in Energy Industry

магістр

ОПП

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці НН ІАТЕ

Очна (денна)

Заочна

магістр

ОНП

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці НН ІАТЕ

Очна (денна)

122 Комп'ютерні науки

Цифрові технології в енергетиці/ Digital Technologies in Energy Industry

магістр

ОПП

Кафедра цифрових технологій в енергетиці НН ІАТЕ

Очна (денна)

Заочна

Комп'ютерні науки/Computer Science

магістр

ОНП

Кафедра цифрових технологій в енергетиці НН ІАТЕ

Очна (денна)

142 Енергетичне машинобудування

Інженерія і комп’ютерні технології теплоенергетичних систем / Engineering and computer technology of thermal power system

магістр

ОПП

Кафедра атомної енергетики НН ІАТЕ

Очна (денна)

143 Атомна енергетика

Атомні електричні станції/Nuclear power plants

магістр

ОПП

Кафедра атомної енергетики НН ІАТЕ

Очна (денна)

магістр

ОНП

Кафедра атомної енергетики НН ІАТЕ

Очна (денна)

Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів/Physical protection, accounting and control of nuclear materials

магістр

ОПП

Кафедра атомної енергетики НН ІАТЕ

Очна (денна)

Заочна

144 Теплоенергетика

Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій/Thermal Power Engineering and Thermal Power Installations of Power Plants

магістр

ОПП

Кафедра теплової та альтернативної енергетики НН ІАТЕ

Очна (денна) Заочна

магістр

ОНП

Кафедра теплової та альтернативної енергетики НН ІАТЕ

Очна (денна)

Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем/ Energy Management and Engineering of Thermal Power Systems

магістр

ОПП

Кафедра теплової та альтернативної енергетики НН ІАТЕ

Очна (денна) Заочна

 

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології кібер-енергетичних систем/Automation and computer-integrated technologies of cyber-energy systems

магістр

ОПП

Кафедра автоматизації енергетичних процесів НН ІАТЕ

Очна (денна)

Заочна

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Automation and computer-integrated technologies

магістр

ОНП

Кафедра автоматизації енергетичних процесів НН ІАТЕ

Очна (денна)

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть оприлюднені після затвердження Міністерством Юстиції порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2024 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

  Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня магістра

  Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського (зі змінами)

  Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

  Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

  Програма усної співбесіди з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра


Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.
Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.
Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.
Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Магістр має:

  • уміти перевести одержані знання в інноваційні технології, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
  • володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми (задачі), уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
  • володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
  • уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
  • мати високий рівень усної та писемної компетенції рідною, і принаймні, однією іноземною мовою;
  • уміти представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації.

Реєстрація на єдиний вступний іспит (ЄВІта едине фахове вступне випробувания (ЄФВВ - для 12 галузі)

07 травня – 29 травня

Початок реєстрації електронних кабінетів

01 липня

Фахові вступні випробування

17 липня – 28 липня

Подання заяв

01 липня -21 серпня

Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням

26 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

29 серпня

Наказ про зарахування на місця державного замовлення

31 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

06 вересня

Наказ про зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

07 вересня


Контакти
Відповідальний секретар відбіркової комісії НН ІАТЕ: +38 (066) 869-33-53
Кафедра АПЕПС: (066) 064-30-92, (097) 653-21-29
Кафедра ТАЕ: 098-902-64-66, 097-926-50-52
Кафедра АЕ: (044) 204 90 96; (097) 653 21 29; (066) 064 30 92; (093) 194 47 16
Кафедра АЕП: (044) 204-80-84, (044) 204-80-85
Електронна пошта з питань вступу НН ІАТЕ: vk.nniate@lll.kpi.ua
Сайт приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорськго: https://pk.kpi.ua

Переглядів: 13 749