Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:

Вимоги до оформлення документації

Освітні програми
Навчальні дисципліни
Рейтинг успішності для призначення академічних стипендій
Студентське самоврядування
Розклад занять
Додаткова сесія
Накази
Військова підготовка студентів

Вимоги до оформлення документації

Під час оформлення випускних атестаційних робіт, звітів із курсових проектів та робіт, звітів із практик, звітів із лабораторних робіт та іншої документації від студентів вимагається дотримуватися вимог державних стандартів з оформлення текстових документів і, зокрема, звітів у сфері науки і техніки.

Для зручності студентів підготовлені вказівки на основі цих стандартів, які уточнюють та доповнюють найважливіші їх положення.

Формат сторінки

Усі документи потрібно виконувати на сторінках із такими параметрами:

 • формат А4 (210х297 мм)
 • береги: верхній — 2 см, нижній — 2 см, лівий — 2 см, правий — 1 см
 • сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту документа. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці
 • на всіх аркушах, що передують «Змісту», номер сторінки не ставлять

Основний текст

Основний текст документа повинно бути виконано українською мовою та відформатовано так:

 • шрифт — Times New Roman, 14 кегль
 • міжрядковий інтервал — 1,5 рядка, без жодних відступів «до» та «після»
 • абзацний відступ повинен бути однаковий упродовж усього тексту і дорівнювати 1,25 см
 • вирівнювання тексту — по ширині

Структурні елементи

Структурними елементами документа є розділи, підрозділи та пункти, а також спеціальні структурні елементи — «Анотація» (наводять за потреби, може бути українською та англійською мовами), «Зміст», «Перелік умовних позначень, скорочень і термінів» (наводять за потреби), «Вступ», «Висновки», «Перелік посилань». При цьому:

 • розділи, підрозділи та пункти повинні мати заголовки
 • заголовки розділів та спеціальних структурних елементів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи та не виділяючи (напів)жирним
 • заголовки підрозділів та пунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, без крапки в кінці, не підкреслюючи та не виділяючи (напів)жирним
 • якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою
 • відстань між заголовком і дальшим чи переднім текстом має бути два рядки. Між двома заголовками пропусків рядків бути не повинно
 • кожний розділ та спеціальний структурний елемент повинен починатися з нової сторінки
 • підрозділи та пункти повинні починатися на поточній сторінці
 • не допускається розміщувати заголовок підрозділу, пункта в нижній частині сторінки, якщо після нього розміщено тільки один рядок тексту
 • розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах документа й позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.
 • підрозділи повинні мати порядкову нумерацію арабськими цифрами в межах кожного розділу; номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою; після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д.
 • пункти повинні мати порядкову нумерацію арабськими цифрами в межах кожного підрозділу; номер пункта складається з номера розділу, номера підрозділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапками; після номера пункта крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1, 1.1.2 і т. д.

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів

У цьому структурному елементі документа потрібно подати та розшифрувати скорочення термінів та понять, які зустрічаються в тексті більше двох разів (окрім загальноприйнятих). При цьому в самому тексті після першого згадування відповідного терміну чи поняття потрібно в дужках подати його скорочення.

Скорочення потрібно подавати в алфавітному порядку. Скорочення латиницею повинні передувати скороченням кирилицею.

Якщо скорочень у документі немає, відповідний структурний елемент можна пропустити.

Зміст

«Зміст» документа потрібно оформлювати згідно з додатком Б до ДСТУ 3008:2015 (але дивись нижче шаблони оформлення).

Рисунки та таблиці

Під час розміщення рисунків та таблиць потрібно дотримуватися таких вимог:

 • рисунки слід розміщувати безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці
 • назву рисунка розміщують під ним посередині рядка. Назва рисунка складається зі слова «Рисунок», номеру рисунка, а також заголовку рисунка, що відокремлюється коротким тире. Рисунки повинні мати порядкову нумерацію арабськими цифрами в межах розділу, номер рисунка складається з номеру розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою. Приклад назви рисунка: «Рисунок 3.1 – Схема розміщення» — перший рисунок третього розділу
 • блок-схеми потрібно оформлювати як рисунки, вони повинні відповідати ГОСТ 19.701-90 «Єдина система програмної документації. Схеми алгоритмів, програм, даних і систем. Умовні позначення та правила виконання»
 • таблиці слід розміщувати безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці
 • назву таблиці розміщують над нею з лівого краю рядка без абзацного відступу. Назва таблиці складається зі слова «Таблиця», номеру таблиці, а також заголовку таблиці, що відокремлюється коротким тире. Таблиці повинні мати порядкову нумерацію арабськими цифрами в межах розділу, номер таблиці складається з номеру розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Приклад назви таблиці: «Таблиця 5.3 – Результати обчислень» — третя таблиця п’ятого розділу
 • якщо рядки таблиці виходять за межі сторінки, таблицю поділяють на частини, переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її шапку. Під час поділу таблиці на частини допускається її шапку заміняти номерами стовпців, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. У разі перенесення таблиці над її частинами, перенесеними на наступні сторінки, зліва без абзацного відступу пишуть: «Продовження таблиці __» із зазначенням номера таблиці
 • вище й нижче кожного рисунка та таблиці повинно бути залишено один вільний рядок

Списки

Форматуючи списки, потрібно враховувати таке:

 • перед списком ставлять двокрапку
 • перед кожною позицією нумерованого списку слід ставити малу літеру української абетки з закриваючою дужкою
 • перед кожною позицією ненумерованого списку слід ставити дефіс
 • якщо нумерований список має два рівні вкладення, то для другого рівня слід використовувати арабські цифри з закриваючою дужкою, наприклад:

а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин:

1) частини клітин;

2) неживі включення протопластів;

в) утворення тканини;

 • списки першого рівня деталізації друкують малими літерами з відступом 1,25 см, другого рівня — малими літерами з відступом 2 см

Формули

Формули в документі повинно бути виконано згідно з такими вимогами:

 • формули розташовують безпосередньо після тексту, де їх згадано, посередині сторінки
 • вище й нижче кожної формули повинно бути залишено один вільний рядок
 • формули повинні мати порядкову нумерацію арабськими цифрами в межах розділу; номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, (1.3) — третя формула першого розділу
 • формули у вигляді рисунків не допускаються

Перелік посилань

Усі літературні джерела потрібно оформлювати згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». При цьому:

 • літературні джерела нумерують у порядку їх згадування в тексті
 • не допускаються посилання на джерела, які не мають наукової цінності (наприклад, сторінки Вікіпедії)

Додатки

Додатки слід оформлювати на сторінках документа, наступних після «Переліку посилань». При цьому:

 • кожний додаток потрібно починати з нової сторінки
 • додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої по центру. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток
 • додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т. д.

Посилання в тексті

У тексті документа повинні бути посилання на всі рисунки та таблиці, а також на всі джерела з «Переліку посилань». При цьому:

 • посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за «Переліком посилань», виділеним двома квадратними дужками, наприклад, […] у роботах [1–7] […]
 • при посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, рисунки, таблиці, формули, додатки зазначають їхні номери. Слід писати:
  • […] у розділі 4 […]
  • […] дивись 2.1 […]
  • […] (див. 3.2) […]
  • […] за 3.3.1 […]
  • […] відповідно до 2.3.3 […]
  • […] на рисунку 1.3 […]
  • […] у таблиці 3.2 […]
  • […] за формулою (3.1) […]
  • […] у рівняннях (1.23)–(1.25) […]
  • […] у додатку Б […]

Лістинги програм

Лістинги програм, як правило, подають в окремому додатку.

Оформлювати лістинг дозволяється шрифтом Times New Roman 8 кегля, з одинарним міжрядковим інтервалом.

Шаблони оформлення

Кафедра прикладної математики підготувала шаблони, які враховують вищенаведені вимоги:

Переглядів: 1 092