Укр.
Eng.
    
Навчально-науковий інститут
атомної та теплової енергетики
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Телефон деканату:
Наука
Конференції

Конференції 2024 року

Архів за 2023 рік
Архів за 2022 рік
Архів за 2021 рік
Архів за 2020 рік
Архів за 2019 рік
Архів за 2018 рік
Архів за 2017 рік

Конференції 2024 року

ХXI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ» 2024 р

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

C:\Users\Alena\Desktop\tefLogo.png

ХХІ  міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»/ХХІ International scientific and practical conference of young scientists and students "Modern problems of scientific support of power engineering"

Київ, 23 - 26 квітня 2024 р.

1-е інформаційне повідомлення

Науковий  комітет

Голова

 • проректор з  наукової роботи, д.т.н., проф. Пасічник В.А.

Заступник голови

 • Директор Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Члени наукового комітету

Зав. каф. АЕ, д.т.н., проф. КПІ ім. Ігоря Сікорського Туз В.О.

Зав. каф. ТАЕ, д.т.н., проф. КПІ ім. Ігоря Сікорського Черноусенко О.Ю.

Зав. каф. каф. ЦТЕ, д.т.н., проф. КПІ ім. Ігоря Сікорського Аушева Н.М. 

В.о. зав. каф. ІПЗЕ, д.т.н., доц. КПІ ім. Ігоря Сікорського Коваль О.В.

Зав. каф. АЕП, д.т.н., проф. КПІ ім. Ігоря Сікорського Волощук В.А. 

К.т.н., проф. Познанського Політехнічного Інституту Бартошевич Ярослав

Доктор Національного Політехнічного Інституту (Мексика) Ігнасіо Карвахаль Моріскаль.

Д.т.н., проф. Національного університету «Одеська політехніка»  Мазуренко А.С.

Головний інженер Київського дослідного центру компанії Хуавей Кутра Д.С.

Оргкомітет

Голова: д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Заступник голови: завідувач Науково-дослідної (експериментальної) лабораторії процесів в енергетичному обладнанні Трокоз Я.Є.

К.т.н. доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського. Демчишин А.А.

К.т.н., доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського Степанець О.В.

К.т.н., с.н.с., КПІ ім. Ігоря Сікорського Алексеїк Є.С.

Д.т.н., проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського Барабаш О.В.

Ст. викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського Меренгер П.П.

Д.т.н., проф. КПІ ім. Ігоря Сікорського Дешко В.І.

Від Ради молодих учених та студентів

PhD, н.с. наук.-досл. (експ.) лаб. проц. в енерг.

обл.: Мельник Р.С.

К.т.н., доцент кафедри ТАЕ: Білоус І.Ю.

К.т.н. доцент кафедри АЕП: Новіков П.В.

Аспірант кафедри ІПЗЕ: Пироговська Т.В.

 

 

Аспірант кафедри АЕ: Логвинюк М.О.

Асистент кафедри ТАЕ: Беднарська І.С.

Асистент кафедри АЕП: Жученко Л.К..

Студент кафедри ЦТЕ: Ляшко І.І. 

Студентка кафедри ІПЗЕ: Кузик А.В.

Конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» проводиться в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на базі НН ІАТЕ щорічно, починаючи з 2002 року.

Тематичні секції конференції та відповідальні особи по секціях: 

 1. атомна енергетика (каф. АЕ): i.ostapenko.kpi@gmail.com (Остапенко І.А.), dof@etd.com.ua (Федоров Д.О.)

 2. ядерна захищеність та нерозповсюдження: tymofii.bibik@gmail.com (Бібік Т.В.)

 3. теплогідравлічні процеси в тепло- і парогенеруючих установках (каф. АЕ):. Vorobiov.nikv@gmail.com (Воробйов М.В) , alexeik_kpi@ukr.net  (Алексеїк Є.С.)

 4. сучасні технології в тепловій та альтернативній енергетиці  (каф. ТАЕ): metr-p@i.ua (Меренгер П.П.)

 5. проблеми теоретичної і промислової теплотехніки (каф. ТАЕ): barabash_tef@ukr.net (Барабаш П.О.)

 6. енергетичний менеджмент та інжиніринг (каф. ТАЕ): korovaj.te@gmail.com (Буяк Н.А.)

 7. автоматизація теплоенергетичних процесів (каф. АЕП): atep.conference@gmail.com (Новіков П.В.)

 8. аспекти розвитку інженерії програмного забезпечення в енергетиці (каф. ІПЗЕ): natasha_f@ukr.net (Федорова Н.В.)

 9. комп’ютерний еколого-економічний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем

(каф. ЦТЕ): ntuu.kpi@ukr.net (Демчишин А.А.)

10. інформаційні технології та комп’ютерне моделювання (каф. ЦТЕ): ntuu.kpi@ukr.net (Демчишин А.А.)

Участь у конференції безкоштовна. Презентація доповідей на секціях проводиться в онлайн-режимі.

Для участі в конференції необхідно надати:

- заявку на участь та тези доповіді в електронному варіанті ( в Microsoft Word)). Для заповнення заявки необхідно увімкнути всі «макроси».

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Текст тез доповідей повинен містити постановку проблеми та її актуальність, виділення невирішеного раніше завдання в рамках цієї проблеми, аналіз останніх досліджень, формулювання мети, короткий опис використаних методів її вирішення з зазначенням їх джерел та внесених авторами модифікацій, основні отримані результати і висновки, де підсумувати наукову новизну отриманих результатів і де їх можна використати.

Обсяг тез – не менше двох повних сторінок, за бажанням – три сторінки. Формуляр заявки не враховується в загальну кількість сторінок тез.

Матеріали, оформлені не за правилами, розглядатися не будуть. За зміст тез та відсутність плагіату відповідають керівники.

Подані тези доповідей пройдуть попереднє рецензування, після чого буде складено остаточну програму конференції. Матеріали роботи конференції будуть представлені на сайті НН ІАТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Правила оформлення тез доповідей

Текст розміщується на двох – трьох сторінках формату А4. Переноси не допускаються. Шрифт - Times New Roman, 12 пт. Інтервал - одинарний. Для полегшення оформлення тез, у формі є приклад оформлення тез, а саме: структура, підпис рисунка, таблиці, формул тощо. У прикладі тез, жовтим відмічена та частина, яку треба редагувати, тобто вставити текст своїх тез. Жовтий колір фону прибирати не треба – це позначка місця редагування. Тези перейменовувати не можна, вони повинні залишитись з тим ім’ям, яке дається при першопочатковому збереженні.

Рисунки повинні бути виконані в будь-якому форматі, імпортованому в Word. Їх розміри не повинні перевищувати розмірів текстового поля. Всі елементи рисунків мають бути згруповані. Розмір написів та позначень на рисунках повинен бути таким, щоб після зменшення сторінки з тезами до розміру аркуша А5, була можливість розбірливо прочитати ці написи.

Формули та рівняння можуть бути набрані за допомогою символьного редактору формул (Пункт меню Вставка  секція Символи  пункт Рівняння. Розміри шрифту - 12 пт.). Формули подають посередині сторінки симетрично тексту окремим рядком після тексту, в якому їх згадано. Найвище та найнижче розміщення запису формул(и) та/чи рівняння(-нь) має бути на відстані не менше ніж один рядок від попереднього й наступного тексту. Праворуч від формули (по правому краю) в дужках вказується її порядковий номер. Пояснення позначень, які входять до формули чи рівняння, треба подавати безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, у якій їх наведено у формулі або рівнянні. Пояснення позначень подають без абзацного відступу з нового рядка, починаючи словом «де» без двокрапки після нього. Позначення з визначеннями чи поясненнями рекомендовано вирівнювати у вертикальному положенні чи подавати у підбір. 

Після тексту тез через 1 інтервал друкуються використані джерела згідно ДСТУ 8302:2015. Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках.

Для повторного редагування форми заявки натиснути «Alt+С».

Шаблон заявки для заповнення матеріалів тез знаходиться на сайті НН ІАТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського  https://iate.kpi.ua/ua/21-konferencii-naukova-robota 

Основні дати:

до 14 березня 2024 р. - подання на кафедри заявок на участь у конференції і тез доповідей.

до 21 березня 2024р. - подання кафедрами до оргкомітету (к. 311) заявок на участь у конференції і тез доповідей.

Адреса оргкомітету: 03056, Київ, вул. Політехнічна, 6, корп. 5 КПІ ім. Ігоря Сікорського, НН ІАТЕ, к. 311. Тел.: (044) 204 –95 –26 e-mail: nirtef@kpi.ua

Переглядів: 5 745